TRINET Podpora novice

S 7. junijem 2005 višje trošarine za cigareteVLADA


2431. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in
določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (
Uradni
list RS, št. 103/04
– uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembah Uredbe o določitvi zneska
specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za
cigarete


1. člen


V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št.
64/04
in 140/04)
se besedilo 3. člena spremeni, tako da se


glasi:


“Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega
cenovnega razreda na dan 1. julija 2005 znaša 450 tolarjev za
zavojček dvajsetih cigaret.”


2. člen


V 4. členu se v prvem odstavku znesek “3.098,0984”
nadomesti z zneskom “3.339,9463”.


V drugem odstavku se število “42,3447” nadomesti
s številom “42,7101”.


3. člen


Črta se 5. člen.


4. člen


Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)
plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih
sprosti v porabo od vključno 1. julija 2005 dalje.


Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno
prečiščeno besedilo) mora na dan 30. junija 2005 opraviti
popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret
po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že
plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo
(ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15.
dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na
sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je
priloga k tej uredbi in njen sestavni del.


Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po
opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v
skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100
-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg
številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno
navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19:
model 19, davčna številka plačnika – 08656 – 0605.


5. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 00712-27/2005/4


Ljubljana, dne 2. junija 2005.


EVA 2005-1611-0040


Vlada Republike Slovenije
Vzorec obračuna


OBRAČUN RAZLIKE TROŠARINE ZA CIGARETE


Zavezanec:


Sedež:


Davčna številka:


Matična številka:

Zap.št.*


Vrsta cigaret


Razlika med novo in staro DPC za zavojček (v SIT)


Razlika med novo in staro DPC za 1000 kosov (v SIT)


Količina (v 1000 kosih)


Razlika trošarine za 1000 kosov (v SIT)


Razlika trošarine za celotno količino (v SIT)


1.
2.
3.


Skupaj: **

Priloga:  • Zapisnik o popisu zalog na dan 30. 6. 2005Kraj in datum:


Podpis odgovorne osebe:


* Vsaka vrsta oziroma trgovsko ime cigaret ima svojo zaporedno
številko.


** Znesek se zaokroži na 50 stotinov.
Vir:


2431. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične
in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Uradni
list RS, št. 55 / 06.06.2005Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih