TRINET Podpora novice

Ratifikacija sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in Turčijo

Ratificirata se Dodatni protokol 2, s katerim se spreminja
Protokol 3 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in
načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 5. decembra 2001, in
Sprememba Dodatnega protokola 2, s katerim se spreminja Protokol 3 o
opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in načinih
upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo,
sklenjena z izmenjavo not z dne 18. decembra 2002 in 31. decembra
2002.


DODATNI PROTOKOL 2, S KATERIM SE SPREMINJA PROTOKOL 3 O
OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINIH
UPRAVNEGA SODELOVANJA


Pogodbenici sta


ob upoštevanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Turčijo, podpisanega v Ankari 5. maja 1998, in
še posebej njegovega 39. člena, ter ob upoštevanju
skupnih izjav v zvezi s 4. in 15. členom protokola 3, ki je priložen
sporazumu,


glede na to, da je bil protokol 3 k sporazumu o opredelitvi pojma
“izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, v
nadaljevanju “protokol“, od začetka njegove veljavnosti
večkrat spremenjen. Združitev teh sprememb besedila protokola je zato
potrebna zaradi jasnosti in pravne varnosti pri uporabi pravil o
poreklu blaga,


ob upoštevanju, da so tehnične spremembe pravil za postopke
predelave potrebne tudi zaradi upoštevanja sprememb
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga
(“harmonizirani sistem“), ki začnejo veljati 1. januarja
2002,


glede na to, da je treba določene zahteve v postopkih predelave za
material brez porekla za pridobitev statusa blaga s poreklom
spremeniti, zato da bi se upoštevali pomanjkanje proizvodnje
nekega materiala v pogodbenicah in posebni pogoji, pod katerimi je
treba pridobiti nekatere izdelke, kar pomeni omejene postopke
predelave zunaj pogodbenic, glede na to, da so nekatere tehnične
spremembe potrebne, zato da se popravijo nepravilnosti v različnih
jezikovnih različicah besedila in med njimi,


ob upoštevanju, da je zato primerno, da se za pravilno
delovanje sporazuma in zaradi olajšanja dela uporabnikov in
carinskih uprav vse take določbe vključijo v novo besedilo protokola,


ob upoštevanju, da se bodo spremembe, ki bodo morda
narejene, potem ko bo Svet EU ponovno pregledal prečiščeno
besedilo protokola o pravilih o poreklu, izrazile tudi v protokolu 3
z izmenjavo pisem med pogodbenicama,


SKLENILI:  1. členProtokol 3 sporazuma o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti s
priloženim besedilom skupaj s Skupno izjavo.  1. členTa dodatni protokol je sestavni del Sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo.  1. členTa dodatni protokol se uporablja od 1. januarja 2002 in začne
veljati z datumom prejema zadnje diplomatske note, ki potrjuje, da so
končani vsi notranjepravni postopki te pogodbenice za začetek
veljavnosti tega dodatnega protokola.


PROTOKOL 3 O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“ IN
NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA


VSEBINA


I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen Opredelitev pojmov


II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S


POREKLOM“


2. člen Splošne zahteve


3. člen Kumulacija v Sloveniji


4. člen Kumulacija v Turčiji


5. člen V celoti pridobljeni izdelki


6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki


7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave


8. člen Enota kvalifikacije


9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodje


10. člen Garniture


11. člen Nevtralne sestavine


III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA


12. člen Načelo teritorialnosti


13. člen Neposredni prevoz


14. člen Razstave


IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV


15. člen Prepoved povračila carine ali izvzetja


carinskih dajatev


V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU


16. člen Splošne zahteve


17. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1


18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1


19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1


20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu


20.a člen Ločeno knjigovodsko izkazovanje


21. člen Pogoji za izjavo na računu


22. člen Pooblaščeni izvoznik


23. člen Veljavnost dokazila o poreklu


24. člen Predložitev dokazila o poreklu


25. člen Uvoz po delih


26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu


27. člen Dokazilne listine


28. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin


29. člen Razlike in oblikovne napake


30. člen Zneski, izraženi v evrih


VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU


31. člen Medsebojno sodelovanje


32. člen Preverjanje dokazil o poreklu


33. člen Reševanje sporov


34. člen Kazni


35. člen Proste cone


VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE


36. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla


37. člen Spremembe protokola


Seznam prilog:


Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v prilogi II


Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
status blaga s poreklom


Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev za
potrdilo o prometu blaga EUR.1


Priloga IV: Besedilo izjave na računu


Priloga V: Seznam izdelkov s poreklom iz Evropske skupnosti, za
katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena, navedenih v zaporedju
poglavij in tarifnih številk


Več v Uradnem listu RS, št. 99 / 14.10.2003 –
Mednarodne pogodbe št. 21 / 14.10.2003


na strani: http://objave.uradni-list.si/

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih