TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L448 do L459 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 448 (zakonodaja) – 15. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2229 z dne 14. decembra 2021 o začetku preiskave glede možnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

52

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2230 z dne 14. decembra 2021 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/492 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

58

Sklep Komisije (EU) 2021/2233 z dne 14. decembra 2021 o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb prilog 10-A in 10-B k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 8893)

67

  • L 450 (zakonodaja) – 16. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2239 z dne 15. decembra 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih velikih jeklenih vetrnih stolpov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

59

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2240 z dne 15. decembra 2021 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

137

  • L 452 (zakonodaja) – 16. december 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/2234 z dne 29. novembra 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralijo v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembi koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Australije na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

3

  • C 507 (informacije in objave) – 16. december 2021

2021/C 507/08 – Obvestilo o izvrševanju sodbe z dne 3. decembra 2020 v zadevi C-461/18 P v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 626/2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 349/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

13

  • L 453 (zakonodaja) – 17. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2246 z dne 15. decembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1793 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2248 z dne 16. decembra 2021 o določitvi podrobnosti v zvezi z elektronskim vmesnikom med nacionalnimi carinskimi sistemi ter informacijskim in komunikacijskim sistemom za nadzor trga in podatki, ki se posredujejo prek navedenega vmesnika ( 1 )

38

  • C 509 (informacije in objave) – 17. december 2021

2021/C 509/09 – Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

10

2021/C 509/10 – Obvestilo o začetku pregleda zaščitnega ukrepa, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

12

  • L 455 (zakonodaja) – 20. december 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2265 z dne 17. decembra 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 glede identifikacije potrjenih in samopotrjenih neodvisnih malih proizvajalcev alkoholnih pijač v elektronskem administrativnem dokumentu

24

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2266 z dne 17. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 92/83/EGS glede potrjevanja in samopotrjevanja neodvisnih malih proizvajalcev alkoholnih pijač za namene trošarine

26

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/2267 z dne 17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi ( 1 )

32

  • C515 (informaicje in objave) – 21. december 2021

2021/C 515/01 – Triindvajseto letno poročilo v skladu s členom 8(2) Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

1

  • L 458 (zakonodaja) – 22. december 2021

Uredba Sveta (EU) 2021/2283 z dne 20. decembra 2021 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1388/2013

33

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2287 z dne 17. decembra 2021 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2170 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

344

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2291 z dne 21. decembra 2021 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

494

  • L 459 (zakonodaja) – 22. december 2021

Spremembe Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR (Konvencija TIR, 1975) – V skladu s sporočilom depozitarju ZN CN.370.2021.TREATIES-XI.A.16 začnejo 4. februarja 2022 za vse pogodbenice veljati naslednje spremembe Konvencije TIR

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 24. december 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih