TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L332 do L335 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 332 (zakonodaja) – 23. december 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2200 z dne 10. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

1

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2201 z dne 1. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pravili za izvajanje zapor v realnem času za ribolov severne kozice v Skagerraku

3

Sklep Sveta (EU) 2019/2207 z dne 5. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 39. zasedanju izvršnega organa Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v zvezi z nekaterimi spremembami Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona

17

Sklep Sveta (EU) 2019/2208 z dne 9. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, glede sprejetja Protokola št. 1 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja

19

Izvedbeni Sklep Sveta (EU) 2019/2210 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/677/EU o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

155

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2212 z dne 20. decembra 2019 o pilotnem projektu za izvajanje nekaterih določb o upravnem sodelovanju iz Uredbe (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, prek informacijskega sistema za notranji trg ( 1 )

159

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/2213 z dne 20. decembra 2019 o določitvi praktičnih in operativnih ureditev za delovanje elektronske zbirke podatkov, vzpostavljene v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z nekaterimi sporočili iz navedene uredbe ( 1 )

163

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2214 z dne 20. decembra 2019 o spremembi Odločbe 2007/25/ES glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost, v zvezi z obdobjem njene uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 9428) ( 1 )

166

  • C 432 (informacije in objave) – 23. december 2019

 

2019/C 432/03 – Zadeva C-391/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. oktobra 2019 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države – Lastna sredstva – Pridruževanje čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) k Evropski uniji – Sklep 91/482/EGS – Člen 101(2) – Dovolitev uvoza v Unijo z oprostitvijo carin za proizvode, ki po poreklu niso iz ČDO, so pa v prostem prometu v posamezni ČDO in se v enakem stanju ponovno izvažajo v Unijo – Izvozna potrdila EXP – Nezakonito izdajanje potrdil s strani organov posamezne ČDO – Člen 4(3) PEU – Načelo lojalnega sodelovanja – Odgovornost države članice, ki ima posebne odnose z zadevno ČDO – Obveznost nadomestitve izgube lastnih sredstev Unije, povzročene z nezakonitim izdajanjem izvoznih potrdil EXP – Uvoz aluminija z Angvile)

2

2019/C 432/04 – Zadeva C-395/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 31. oktobra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Nizozemska (Neizpolnitev obveznosti države – Lastna sredstva – Pridruževanje čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) k Evropski uniji – Sklep 91/482/EGS – Sklep 2001/822/ES – Dovolitev uvoza v Unijo z oprostitvijo carin za proizvode s poreklom iz ČDO – Potrdilo o prometu blaga EUR.1 – Nezakonito izdajanje potrdil s strani organov posamezne ČDO – Carine, ki jih uvozne države članice niso pobrale – Člen 4(3) PEU – Načelo lojalnega sodelovanja – Odgovornost države članice, ki ima posebne odnose z zadevno ČDO – Obveznost nadomestitve izgube lastnih sredstev Unije, povzročene z nezakonitim izdajanjem potrdil EUR.1 – Uvoz mleka v prahu in riža s Curaçaa ter drobljenca in zdroba z Arube)

4

  • L 333 (zakonodaja) – 27. december 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/2218 z dne 24. oktobra 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

1

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

3

Uredba Sveta (EU) 2019/2219 z dne 24. oktobra 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in Evropsko skupnostjo

31

Uredba Sveta (EU) 2019/2220 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

33

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2221 z dne 12. decembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 612/2013 v zvezi s podatki, evidentiranimi v sporočilih v zvezi z vpisom gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč v nacionalne evidence in v centralno evidenco

47

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2222 z dne 12. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi s podatki, ki se predložijo v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

56

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2223 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/323 v zvezi s podatki, potrebnimi za dokumente za medsebojno upravno pomoč, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij glede trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

82

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/2230 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Odločbe 2007/884/ES, ki dovoljuje Združenemu kraljestvu, da še naprej uporablja ukrep o odstopanju od členov 26(1)(a), 168 in 169 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

146

Sklep št. 1/2019 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Albanija z dne 28. novembra 2019 o udeležbi Albanije kot opazovalke pri delu Agencije Evropske unije za temeljne pravice in o podrobnostih te udeležbe v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 [2019/2232]

151

Sklep št. 1/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z vmesnim Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 2. decembra 2019 v zvezi s pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji [2019/2233]

154

  • L 334 (zakonodaja) – 27. december 2019

Popravek Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah ( UL L 321 z dne, 17.12.2018 )

164

Popravek Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ( UL L 117 z dne, 5.5.2017 )

165

Popravek Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU ( UL L 117 z dne, 5.5.2017 )

167

  • L 335 (zakonodaja) – 27. december 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/2197 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 27. december 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih