TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L247 do L250 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 247 (zakonodaja) – 23. september 2022

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Republiki Moldaviji

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1636 z dne 5. julija 2022 o dopolnitvi Direktive Sveta (EU) 2020/262 z določitvijo strukture in vsebine dokumentov, izmenjanih v okviru gibanja trošarinskega blaga, ter določitvijo praga za izgube zaradi narave blaga

2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1637 z dne 5. julija 2022 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta (EU) 2020/262 v zvezi z uporabo dokumentov v okviru gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine in gibanja trošarinskega blaga po sprostitvi v porabo ter o določitvi obrazca, ki se uporabi za potrdilo o oprostitvi

57

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1638 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v zvezi s tarifno podštevilko 9505 10 (izdelki za božične praznike)

67

Sklep št. 1/2022 Skupnega odbora EU-CTC, ustanovljenega s Konvencijo z dne 20. maja 1987 o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini, z dne 25. avgusta 2022 glede povabila Ukrajini, da pristopi k navedeni konvenciji [2022/1641]

74

Sklep št. 2/2022 Skupnega odbora EU-CTC, ustanovljenega s Konvencijo z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku, z dne 25. avgusta 2022 glede povabila Ukrajini, da pristopi k navedeni konvenciji [2022/1642]

75

  • C 369 (informacije in objave) – 27. september 2022

2022/C 369/05 – Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Barijev karbonat / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev)

6

  • L 250 (zakonodaja) –28. september 2022

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/1661 z dne 26. septembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/677/EU o dovoljenju Luksemburgu, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

14

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/1662 z dne 26. septembra 2022 o dovoljenju Portugalski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo trošarin za plinsko olje in neosvinčeni bencin, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo

17

Sklep Sveta (EU) 2022/1663 z dne 26. septembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v zvezi s spremembami prilog k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) in predpisov, priloženih k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh (ADN)

19

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 28. september 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih