TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L244 do L248 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 244 (zakonodaja) – 24. september 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1578 z dne 20. septembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino in trajnostni razvoj, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, glede skupine strokovnjakov iz člena 13.15 Sporazuma

4

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1579 z dne 18. septembra 2019 o spremembi odločb 2008/933/ES, 2009/813/ES, 2009/814/ES in 2010/429/EU ter izvedbenih sklepov 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 in (EU) 2018/2046 v zvezi s predstavnikom imetnika dovoljenja za dajanje na trg nekaterih gensko spremenjenih živil in krme v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6520) ( 1 )

8

  • L 245 (zakonodaja) – 25. september 2019

Popravek Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo ( UL L 348, 29.12.2017 )

9

  • C 322 (informacije in objave) – 26. september 2019

2019/C 322/05 – Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Žice in pletene žične vrvi PSC (nekatere vrste žic in pletenih žičnih vrvi iz nelegiranega jekla za pred- in ponapenjanje) – LR Kitajska – Protidampinška dajatev – 6. 6. 2020)

5

  • L 246 (zakonodaja) – 26. september 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/1582 z dne 25. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1584 z dne 25. septembra 2019 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1343/2013 na uvoz peroksisulfatov (persulfatov) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o uvedbi registracije takega uvoza

19

  • L 247 (zakonodaja) – 26. september 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/1390 z dne 31. julija 2019 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

1

  • L 248 (zakonodaja) – 26. september 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1586 z dne 26. septembra 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1587 z dne 24. septembra 2019 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1588 z dne 25. septembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

22

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1589 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron in tritosulfuron (Besedilo velja za EGP.)

24

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1590 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

28

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1592 z dne 24. septembra 2019 o dovoljenju Portugalski, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

67

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1593 z dne 24. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/676/EU o dovoljenju Romuniji, da še naprej uporablja posebni ukrep z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

69

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/1594 z dne 24. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/805/EU o dovoljenju Republiki Poljski, da uvede ukrepe, ki odstopajo od točke (a) člena 26(1) in člena 168 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

71

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1596 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

74

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1598 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6818)

86

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega sveta EU-Ukrajina z dne 8. julija 2019 o spremembi Priloge XXVII k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani [2019/1599]

88

  • C 323 (informacije in objave) – 27. september 2019

2019/C 323/01 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1596, in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/1586, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

1

2019/C 323/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074 in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih proti Venezueli

2

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 27. september 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih