TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L172 do L178 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 172 (zakonodaja) – 29. junij 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/1025 z dne 2. junija 2022 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije na petnajsti Konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja glede določenih sprememb odstavka 2 člena 6 navedene konvencije

11

  • L 173 (zakonodaja) – 30. junij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1039 z dne 29. junija 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo nekaterih tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP za leto 2023

58

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1040 z dne 29. junija 2022 o spremembi prilog VI in XV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop nekaterih ptic v ujetništvu in njihovega zarodnega materiala ter mesnih proizvodov perutnine v Unijo ( 1 )

61

  • C 248 (informacije in objave) – 30. junij 2022

2022/C 248/08 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, omejeno na družbo Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd, in o začetku pregleda protidampinških ukrepov za uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

107

2022/C 248/09 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protisubvencijskih ukrepov za uvoz nekaterih vrst premazanega finega papirja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

119

2022/C 248/10 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih vrst premazanega finega papirja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

130

2022/C 248/11 – Obvestilo o začetku vmesnega pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

142

2022/C 248/12 – Obvestilo o ponovnem začetku protidampinške preiskave v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/763 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje, po sodbi Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2020 v zadevi T-383/17, kot jo je potrdilo Sodišče v zadevi C-260/20 P

152

  • C 251 (informacije in objave) – 30. junij 2022

2022/C 251/18 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2021 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley (2021/2885(RSP))

150

2022/C 251/20 – P9_TA(2021)0485 – Tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2021 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta glede tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja (COM(2021)0313 – C9-0228/2021 – 2021/0146(COD))

P9_TC1-COD(2021)0146 – Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. decembra 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/216 glede tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja

154

  • L 176 (zakonodaja) – 1. julij 2022
Priporočilo št. 1/2022 Pridružitvenega sveta EU-Egipt z dne 19. junija 2022 o prednostnih nalogah partnerstva EU-Egipt 2021–2027 [2022/1101]

79

Sklep št. 1/2022 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 21. junija 2022 o spremembi Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2022/1102]

88

  • C 252 (informacije in objave) – 1. julij 2022

2022/C 252/05 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz melamina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

6

  • L 177 (zakonodaja) – 4. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1103 z dne 28. junija 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Proizvod je zato treba uvrstiti pod tarifno oznako KN 2304 00 00 kot drugi trdni ostanki, pridobljeni pri ekstrakciji olja iz soje.)

1

  • C 257 (informacije in objave) – 4. julij 2022

2022/C 257/04 – Zadeva C-260/20 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. maja 2022 – Evropska komisija/Hansol Paper Co. Ltd, European Thermal Paper Association (ETPA) (Pritožba – Damping – Izvedbena uredba (EU) 2017/763 – Uvoz nekaterih vrst lahkega termoreaktivnega papirja s poreklom iz Republike Koreje – Dokončna protidampinška dajatev – Uredba (EU) 2016/1036 – Členi 6, 16 in 18 – Dokaz – Informacije, predložene zunaj odgovora na protidampinški vprašalnik – Tehtanje prodaje, ki vpliva na izračun dampinga – Člen 2(1) in (3) – Izračun normalne vrednosti – Hierarhija metod izračuna – Člen 3(2) in (3) – Škoda – Izračun stopnje nelojalnega nižanja cen – Nasprotna pritožba – Člen 2(11) – Dejanski obseg dampinga – Člen 18 – Izvzetje iz obveznosti izpolnitve protidampinškega vprašalnika – Neobstoj nesodelovanja)

3

2022/C 257/12 – Zadeva C-718/20 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 5. maja 2022 – Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd/Evropska komisija (Pritožba – Damping – Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike KitajskeUvedba dokončne protidampinške dajatve)

9

  • L 178 (zakonodaja) – 5. julij 2022

Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 4469)

57

  • C 258 (informacije in objave) – 54. julij 2022

2022/C 258/08 – Posodobitev referenčnih zneskov za prehod zunanjih meja iz člena 6(4) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

13

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 5.julij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih