TRINET Podpora novice

Pravilnik o upravnih in sodnih kolkov

V Uradnem listu RS, št. 78 z dne 06.09.2002,  je objavljen nov Pravilnik
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov.


Upravna taksa se plačuje v kolkih, kolikor znesek takse ne presega
5.000 tolarjev
(2 odst. 1 čl.).


Plačevanje upravne takse pri nekaterih carinskih
postopkih:


Kratek pregled nekaterih carinskih taks:


Tarifna številka točk Stara taksaNova taksa
43vložitev carinske
deklaracije
 
50 800850
44uradni zaznamek na carinski
deklaraciji

 
150 24002550
46izdaja potrdila
EUR.1
 
160 25602720
46 odobritev postopka
UZI
160 25602720
46 splošno dovoljenje za
carinski postopek z ekonomskim učinkom
5500 8800093500
46izdaja potrdila
TIR
 
300 48005100

 


Pravilnik:


3807. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov Na podlagi
9. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in
42/02) in 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 36/83,
46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/00 in 93/01)
izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za
notranje zadeveP R A V I L N I K o izdajanju in uporabi upravnih in
sodnih kolkov


1. členTa pravilnik ureja tiskanje upravnih in sodnih kolkov (v
nadaljevanju: kolkov), dajanje v obtok, distribucijo, umik iz obtoka, zamenjavo
in uničenje kolkov, način uporabe kolkov, ter znesek do katerega se takse lahko
plačujejo v kolkih.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se upravne
takse plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi
veljavnimi instrumenti, lahko pa se plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne
presega 5.000 tolarjev.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sodne
takse plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 10.000 tolarjev.2. členKolki se izdajajo v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1.000 in 3.000 tolarjev.3. členKolki se tiskajo na belem papirju z nevidno zaščito, na hrbtni
strani premazanim z vodotopnim lepilom.
Velikost kolkov skupaj z belim robom
je 18mm x 24mm.4. členKolki imajo takle videz: v sredini kolka je na tonski podlagi,
ki jo predstavlja računalniško izvedena vinjeta, odtisnjen slovenski grb. Obrisi
Triglava in tri zvezde nad njim so v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi
elementi pa v enaki barvi, kot je osnovna barva kolka. Nad grbom je v dveh
vrstah napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod grbom je navedena nominalna vrednost
posameznega kolka, pod njo pa oznaka “UPRAVNI KOLEK” oziroma “SODNI KOLEK”. Levo
in desno od številčne oznake kolka je pravokotno postavljen naziv za denarno
enoto “SIT”. Celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano
podlago.
Upravni kolki se tiskajo v modri barvi, sodni kolki pa v rdeči
barvi.5. členBanka Slovenije sodeluje z Ministrstvom za finance pri izbiri
tiskarja in dobavitelja kolkov v postopku javnega naročanja in skrbi za nadzor
nad tiskanjem kolkov.
Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega
odstavka se določi s pogodbo, ki jo z Banko Slovenije sklene minister za
finance.6. členNaloge naročanja tiskanja, hranjenja, prodaje na debelo,
zamenjave in umika kolkov iz prodaje ter brezplačno distribucijo za upravne in
druge državne organe opravlja Uprava RS za javna plačila.7. členKolke prodajajo na drobno pravne in fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, upravni in drugi
državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil.
Pravne in fizične osebe, organi lokalnih skupnosti ter nosilci
javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka kupujejo kolke pri Upravi RS za javna
plačila. Uprava RS za javna plačila sklene z osebami iz prejšnjega stavka, na
podlagi pisne vloge, kupoprodajno pogodbo.
Upravni in drugi državni organi
pridobivajo kolke pri Upravi RS za javna plačila brezplačno. Uprava RS za javna
plačila vodi evidenco o brezplačni distribuciji kolkov po posameznem
naročniku.8. členUprava RS za javna plačila prodaja kolke pravnim in fizičnim
osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno in ima z
njimi sklenjeno kupoprodajno pogodbo za 90% nominalne vrednosti kupljenih
kolkov.9. členOsebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, ki so
v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino na blagajnah maloprodajalcev, na
uradih Uprave RS za javna plačila pa za brezgotovinsko nakazilo, tako da se mu
izplača 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.10. členProdajalci kolkov na drobno lahko zamenjajo kolke tekoče
emisije, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove kolke samo na uradih
Uprave RS za javna plačila.
Kolki, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako
poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, če so bili uporabljeni ali naključno
poškodovani, se ne smejo zamenjati.11. členKolke je potrebno nalepiti na spis, s tem da organ vse
nalepljene kolke uniči s pečatom in podpisom uradne osebe.PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI12. členZ dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92).13. člen


Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
RS.
št. 9691/02
Ljubljana, dne 19. julija 2002.
Minister
za
finance
mag. Anton Rop l. r.
Soglašata!
Minister
za
pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za notranje zadeve
dr.
Rado Bohinc l. r.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih