TRINET Podpora novice

Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kakovosti
kakavovih in čokoladnih izdelkov (Uradni list RS, št.
72/2003
, 43/2005
in 58/2005):
Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00,
52/02-ZDU-1
in 58/02-ZMR-1)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrom za zdravje


P R A V I L N I K o
kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov (*) 1. člen


  Ta pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in
  označevanje kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju:
  izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi
  . Ta
  pravilnik določa pogoje za minimalno kakovost in označevanje
  kakavovih in čokoladnih izdelkov (v nadaljevanju: izdelki), ki so
  namenjeni za prehrano ljudi, v skladu z
  Direktivo
  2000/36/ES
  evropskega Parlamenta in sveta z dne 23.
  junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano
  ljudi (
  UL
  L št. 179 z dne 3. 8. 2000, str. 19
  ).(*)(*) Url. RS, št. 43/2005 1. člen


  Izdelki iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, morajo
  biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno
  označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.


 2. člen


  Izdelki morajo glede označevanja izpolnjevati naslednje
  pogoje
  :  1. imena izdelkov iz priloge 1 tega pravilnika se lahko
   uporabljajo samo za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje za minimalno
   kakovost iz priloge 1 tega pravilnika in se morajo v prometu
   označiti s tem imenom, razen kadar se uporabijo za dodatno
   označevanje drugih vrst izdelkov, ki jih ni mogoče zamenjati z
   izdelki iz priloge 1 tega pravilnika;


  2. če so izdelki iz 3., 4., 5., 6., 7. in 10. točke priloge 1
   tega pravilnika v prometu v izborih, se lahko imena izdelkov
   nadomestijo z označbami »čokoladni izbor«, »izbor
   polnjenih čokolad« ali podobnimi označbami. V tem primeru je
   lahko na izdelku naveden samo en seznam sestavin za vse izdelke v
   izboru. Za izbor po tem pravilniku se šteje skupina izdelkov
   z enakimi lastnostmi;


  3. izdelki iz 2.(c), 2.(d) ter 3., 4., 5., 8. in 9. točke
   priloge 1 tega pravilnika morajo vsebovati označbo vsebnosti
   skupne suhe snovi kakavovih delov z besedami »kakavovi deli:
   najmanj…%
   «;


  4. izdelki iz 2.(b) in izdelki, ki vsebujejo manj masten
   kakavov prah iz 2.(d) točke priloge 1 tega pravilnika, morajo
   vsebovati označbo vsebnosti kakavovega masla
   ;


  5. imena izdelkov »čokolada«, »mlečna
   čokolada«, »čokoladni obliv« iz priloge 1 tega
   pravilnika se lahko dopolnijo s podatki ali opisi, ki se nanašajo
   na kakovost izdelkov, in sicer
   :


   a) v primeru čokolade z najmanj 43% skupne suhe snovi kakavovih
   delov in najmanj 26% kakavovega masla;


   b) v primeru mlečne čokolade z najmanj 30% skupne suhe snovi
   kakavovih delov in najmanj 18% suhe snovi mleka, dobljene z delno
   ali popolno dehidracijo polnega mleka, polposnetega ali posnetega
   mleka, smetane ali iz delno ali popolno dehidrirane smetane, masla
   ali mlečne maščobe, in vsebuje najmanj 4,5% mlečne maščobe;


   c) v primeru čokoladnega obliva z najmanj 16% suhe nemastne
   snovi kakavovih delov. 3. člen


  Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja in
  dovoljeni negativni odstopek za predpakirane izdelke morajo biti v
  skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.


 4. člen


  (1) Poleg kakavovega masla se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6.,
  8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge
  rastlinske maščobe iz priloge 2, ki je sestavni del tega
  pravilnika.


  (2) Vsebnost rastlinskih maščob, razen kakavovega masla,
  po odbitku skupne mase katerekoli druge sestavine, primerne za
  uživanje, uporabljene v skladu s 6. členom tega pravilnika, ne sme
  biti večja od 5% skupne mase končnega izdelka. Minimalna vsebnost
  kakavovega masla ali skupna suha snov kakavovih delov se pri tem ne
  smeta zmanjšati.


  (3) Izdelki iz prejšnjega odstavka, ki vsebujejo
  rastlinske maščobe, ki niso kakavovo maslo, so lahko v
  prometu le, če so označeni v skladu z 2. členom tega pravilnika in
  imajo navedeno dodatno dobro vidno in jasno čitljivo označbo
  »vsebuje rastlinske maščobe poleg kakavovega masla«.
  Ta označba mora biti navedena v istem vidnem polju kot seznam
  sestavin, jasno ločena od tega seznama in napisana z najmanj enako
  velikimi in krepkimi črkami kot je ime izdelka v bližini. Ime
  izdelka pa se lahko navede tudi kjerkoli drugje na izdelku.


 5. člen


  (1) Ne glede na določbo prejšnjega člena in četrtega
  odstavka tega člena se lahko izdelkom iz 3., 4., 5., 6., 8. in 9.
  točke priloge 1 tega pravilnika dodajo tudi druge sestavine,
  primerne za uživanje, razen:  1. živalskih maščob in njihovih pripravkov, ki ne
   izvirajo izključno iz mleka;


  2. moke, zrnatega škroba ali škroba v prahu.  (2) Izdelkom iz 8. in 9. točke priloge 1 tega pravilnika je
  dovoljeno dodajanje sestavin iz druge alinee prejšnjega
  odstavka v skladu s pogoji minimalne kakovosti iz priloge 1 tega
  pravilnika.


  (3) Količina dodanih sestavin iz prejšnjega odstavka ne
  sme presegati 40% skupne mase končnega izdelka.


  (4) Izdelkom iz 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. točke priloge 1 tega
  pravilnika, se lahko dodajajo samo tiste arome, ki ne posnemajo
  okusa čokolade ali mlečne maščobe.


 6. člen


  (1) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 3., 4., 5., 6., 8.
  in 9. točke priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase
  sestavin iz prejšnjega člena.


  (2) Minimalno vsebnost sestavin v izdelkih iz 7. in 10. točke
  priloge 1 tega pravilnika se izračuna po odbitku mase sestavin iz
  prejšnjega člena in mase polnila. Vsebnost čokolade v teh
  izdelkih se izračuna glede na skupno maso izdelka, vključno s
  polnilom.


 7. člen


  Izdelki lahko vsebujejo tudi druge sladkorje, ki niso zajeti v
  predpisu, ki ureja kakovost sladkorjev.


 8. člen


  (1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu
  z določbami tega pravilnika do 30. junija 2006.


  (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so
  izdelki, proizvedeni in označeni pred 30. junijem 2006, lahko v
  prometu do porabe zalog.(2) Ne glede na določbo prejšnjega
  odstavka so izdelki, proizvedeni in označeni pred 30. junijem 2006,
  lahko v prometu do porabe zalog.(*)


  (1) Izdelki morajo biti proizvedeni in označeni v skladu z
  določbami tega pravilnika do 1. maja 2005.


  (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so
  izdelki, proizvedeni in označeni pred 1. majem 2005, lahko v prometu
  do porabe zalog.(*)


  (*) Url. RS, št. 43/2005,
  58/2005


 9. člen


  Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
  pravilnik o kakovosti kakavovih izdelkov, čokoladi podobnih
  izdelkov, kremnih izdelkov in bonbonskih izdelkov (Uradni list SFRJ,
  št. 23/88, 37/88, 63/88, 36/89 in 21/90).


 10. člen


  Ta pravilnik začne veljati 3. avgusta 2003.(*) Ta pravilnik vsebinsko
povzema Direktivo
(ES) št. 36/2000
o kakavovih in čokoladnih izdelkih,
namenjenih za prehrano ljudi.
Št. 324-01-63/2002


Ljubljana, dne 8. julija 2003.


EVA 1998-2311-0020


Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Franc But l.
r.


Soglašam!


Minister za zdravje


prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
PRILOGA 1


IMENA, OPIS IN ZNAČILNOSTI IZDELKOV


1. Kakavovo maslo  je maščoba, pridobljena iz kakavovih zrn ali delov
  kakavovih zrn, z naslednjimi lastnostmi:  • vsebnost prostih maščobnih kislin (izražene kot
   oleinska kislina) je največ 1,75%


  • neumiljivih snovi (določenih s pomočjo petroletra) je največ
   0,5%, razen v primeru stisnjenega kakavovega masla, kjer jih ne sme
   biti več kot 0,35%
2. (a) Kakavov prah, kakav
   je izdelek, proizveden iz kakavovih zrn, ki so bila očiščena,
   izluščena in pražena in vsebuje najmanj 20% kakavovega
   masla, računano na suho snov, ter največ 9% vode.


   (b) Manjmasten kakav, manjmasten kakavov prah


   je izdelek, ki vsebuje manj kot 20% kakavovega masla, računano
   na suho snov.


   (c) Čokoladni prah


   je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega prahu
   in sladkorjev ter vsebuje najmanj 32% kakavovega prahu.


   (d) Čokoladni napitek, oslajen kakav, oslajen kakavov
   prah


   je izdelek, ki je sestavljen iz mešanice kakavovega prahu
   in sladkorjev ter vsebuje najmanj 25% kakavovega prahu. V primeru,
   da izdelek vsebuje manjmasten kakavov prah opredeljen v točki 2.(b)
   iz te priloge, mora ime izdelka dodatno vsebovati izraz
   »manjmasten«.
3. Čokolada
   (a) je izdelek, ki je sestavljen iz kakavovih izdelkov in
   sladkorjev, ki vsebuje najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih
   delov, vključno z najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 14% suhe
   nemastne snovi kakavovih delov, razen izdelkov iz točke 3.(b) te
   priloge, katerih pogoji minimalne kakovosti se glede sestave
   razlikujejo od pogojev minimalne kakovosti izdelka iz točke 3.(a)
   te priloge;


   (b) če je ime čokolada ali izpeljanka besede čokolada dopolnjena
   z naslednjimi izrazi:   • »drobtinice«: je izdelek v obliki
    podolgovatih drobcev ali ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 32%
    skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z najmanj 12%
    kakavovega masla in najmanj 14% suhe nemastne snovi kakavovih
    delov;


   • »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati
    najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z najmanj
    31% kakavovega masla in najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih
    delov;


   • »lešnikova čokolada« (»Gianduja«
    ali ena od izpeljank besede Gianduja): je čokoladni izdelek z
    lešniki, proizveden iz čokolade z najmanjšo skupno
    suho snovjo kakavovih delov 32%, vključno z najmanj 8% suhe
    nemastne snovi kakavovih delov in iz fino mletih lešnikov v
    takšni količini, da 100 g izdelka vsebuje najmanj 20 g in
    največ 40 g lešnikov. Temu se lahko dodajo:


    a) mleko oziroma suha snov mleka, dobljena z evaporacijo v
    takšnem deležu, da končni izdelek ne vsebuje več kot 5%
    suhe snovi mleka;


    b) mandeljni, lešniki in druge vrste lupinastega sadja,
    celi ali zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi
    lešniki ne presegajo 60% skupne mase izdelka.

4. Mlečna čokolada

    (a) je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in
    mleka ali mlečnih izdelkov, ki vsebuje:


   • najmanj 25% skupne suhe snovi kakavovih delov;


   • najmanj 14% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali
    popolno dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka,
    smetane ali iz delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali
    mlečne maščobe;


   • najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;


   • najmanj 3,5% mlečne maščobe, in


   • najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna
    maščoba), razen izdelkov iz točke 4.(b) te priloge, katerih
    pogoji minimalne kakovosti se glede sestave razlikujejo od pogojev
    minimalne kakovosti izdelka iz točke 4.(a) te priloge;


    (b) če je ime mlečna čokolada, ali izpeljanka besede mlečna
    čokolada dopolnjena z naslednjimi izrazi:


   • »drobtinice«: je izdelek v obliki
    podolgovatih drobcev ali ostružkov, ki mora vsebovati najmanj 20%
    skupne suhe snovi kakavovih delov, najmanj 12% suhe snovi mleka,
    pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega, polposnetega
    ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali popolnoma
    dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe in najmanj
    12% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna maščoba);


   • »obliv«: je izdelek, ki mora vsebovati
    najmanj 31% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna
    maščoba);


   • »lešnikova čokolada« (»Gianduja«
    ali ena od izpeljank besede Gianduja): je čokoladni izdelek z
    lešniki, proizveden iz mlečne čokolade z najmanj 10% suhe
    snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno dehidracijo polnega,
    polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali iz delno ali
    popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne maščobe, in
    iz fino mletih lešnikov v takšni količini, da 100 g
    izdelka vsebuje najmanj 15 g in največ 40 g lešnikov. Temu
    se lahko dodajo mandeljni, lešniki in druge vrste oreškov,
    celi ali zdrobljeni, v takšni količini, da skupaj z mletimi
    lešniki ne presegajo 60% skupne mase izdelka;


    (c) če se v imenu mlečna čokolada beseda »mleko«
    nadomesti z besedo:


   • »smetana«: mora izdelek vsebovati
    najmanj 5,5% mlečne maščobe;


   • »posneto mleko«: izdelek lahko vsebuje
    največ 1% mlečne maščobe.

5. Družinska mlečna čokolada

    je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in
    mleka ali mlečnih izdelkov in vsebuje:


   • najmanj 20% skupne suhe snovi kakavovih delov;


   • najmanj 20% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali
    popolno dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka,
    smetane ali iz delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali
    mlečne maščobe;


   • najmanj 2,5% suhe nemastne snovi kakavovih delov;


   • najmanj 5% mlečne maščobe, in


   • najmanj 25% skupne maščobe (kakavovo maslo in mlečna
    maščoba).

6. Bela čokolada

    je izdelek, sestavljen iz kakavovega masla, mleka ali mlečnih
    izdelkov in sladkorjev, in vsebuje najmanj 20% kakavovega masla,
    najmanj 14% suhe snovi mleka, pridobljene z delno ali popolno
    dehidracijo polnega, polposnetega ali posnetega mleka, smetane ali
    iz delno ali popolnoma dehidrirane smetane, masla ali mlečne
    maščobe in najmanj 3,5% mlečne maščobe.

7. Polnjena čokolada,

    čokolada s …. polnilom, čokolada z jedrom iz…je
    polnjen izdelek, katerega zunanji del je iz enega od izdelkov iz
    3., 4., 5. in 6. točke te priloge. Imena se ne uporabljajo za
    izdelke, katerih notranjost je iz pekarskih izdelkov, finega
    peciva, piškotov ali sladoleda.


    Zunanji del izdelkov z enim od teh imen mora predstavljati
    najmanj 25% skupne mase izdelka.

8. Čokolada »a la taza«

    je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in
    moke ali škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki
    vsebuje najmanj 35% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z
    najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 14% suhe nemastne snovi
    kakavovih delov ter največ 8% moke ali škroba.

9. Družinska čokolada »a la taza«

    je izdelek, sestavljen iz kakavovih izdelkov, sladkorjev in
    moke ali škroba iz pšenice, riža ali koruze, ki
    vsebuje najmanj 30% skupne suhe snovi kakavovih delov, vključno z
    najmanj 18% kakavovega masla in najmanj 12% suhe nemastne snovi
    kakavovih delov ter največ 18% moke ali škroba.

10. Čokoladni bonbon ali praliné

    je izdelek v velikosti enega samega zalogaja in je sestavljen
    iz:


   • polnjene čokolade, ali


   • posamezne čokolade, kombinacije ali mešanice
    posameznih vrst čokolade iz 3., 4., 5. ali 6. točke te priloge in
    drugih snovi, primernih za uživanje, pod pogojem, da čokoladni del
    predstavlja najmanj 25% skupne mase izdelka.PRILOGA 2


RASTLINSKE MAŠČOBE


Rastlinske maščobe so posamično ali v zmeseh enakovredne
kakavovemu maslu in morajo ustrezati naslednjim pogojem:

   1. biti morajo ne-lavrinske rastlinske maščobe, ki so
    bogate s simetričnimi mononenasičenimi trigliceridi vrste POP,
    POSt in StOSt(1);


   2. lahko se mešajo s kakavovim maslom v kakršnemkoli
    razmerju in so kompatibilne z njegovimi fizikalnimi lastnostmi
    (tališče in temperatura kristalizacije, hitrost taljenja,
    potreba po temperiranju);


   3. biti morajo pridobljene samo z rafinacijskimi oziroma
    frakcionirnimi postopki, kar izključuje encimsko spreminjanje
    trigliceridne strukture.   V skladu z navedenimi pogoji se lahko uporabljajo naslednje
   rastlinske maščobe, pridobljene iz spodaj navedenih rastlin:


   (1) P (palmitinska kislina), O (oleinska kislina), St
   (stearinska kislina)
Običajno
ime rastlinske maščobe


Znanstveno
ime rastlin, iz katerih se lahko pridobivajo naštete
maščobe

Illipe,
bornejska mast ali tengkawang


Shorea
spp.

Palmino
olje


Elaeis
guineensis Elaeis olifera

Sal


Shorea
robusta

Shea


Butyrospermum
parkii

Kokum
gurgi


Garcinia
indica

Mangove
koščice


Mangifera
indica

   Kokosovo olje se lahko uporablja le za proizvodnjo čokolade, ki
   se uporablja za proizvodnjo sladoleda in podobnih zmrznjenih
   izdelkov.


Povezave:

   • Pravilnik o kakovosti kakavovih in čokoladnih
    izdelkov (Url.
    RS, št. 72/2003
    )
     • Pravilnik o spremembah Pravilnika o kakovosti kakavovih
      in čokoladnih izdelkov (Url.
      43/2005
      )


     • Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti kakavovih in
      čokoladnih izdelkov (Url.
      58/2005
      )
   • DIREKTIVA 2000/36/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
    23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za
    prehrano ljudi (EurLex
    – 32000L0036
    )


   • DIRECTIVE 2000/36/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
    COUNCIL of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products
    intended for human consumption (Official
    Journal L 197 , 03/08/2000
    P. 0019 – 0025)


   • PREPARATION OF FOODSTUFFS > Cocoa and chocolate (Europa
    – Preparation of foodstuffs
    )


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih