TRINET Podpora novice

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2

Preglednica: Določanje enot obremenitve za goriva in gorljive
organske snovi (1 EO=3,00 SIT)


Št.


Gorivo oziroma gorljiva organska snov


Količina ogljika, ki se pri zgorevanju izpusti v zrak (kg
C/MJ)


Tarifna oznaka


Število enot obremenitve zaradi emisije CO2
(EO/kg, EO/l, EO/m3, ali EO/MJ)


Znesek okoljske dajatve (SIT/kg, SIT/l, SIT/m3,
ali SIT/MJ)

TEKOČA GORIVA


1.


Lahka olja: motorni bencin


0,020


2710 11 31


2710 11 41


2710 11 45


2710 11 49


2710 11 51


2710 11 59


2710 11 70


3,2 EO/l


9,6 SIT/l


2.


Srednja olja: kerozini


0,020


2710 19 21


2710 19 25


2710 19 29


3,0 EO/l


9 SIT/l


3.


Plinska olja


0,020


2710 19 41


2710 19 45


2710 19 49


3,1 EO/l


9,3 SIT/l


4.


Kurilna olja


0,021


2710 19 41


2710 19 45


2710 19 49


3,2 EO/kg


9,6 SIT/kg


5.


Utekočinjen naftni plin


0,017


2710 19 61


2710 19 63


2710 19 65


2710 19 69


2,9 EO/kg


8,7 SIT/kg


6.


Mazut


0,021


2711 11 00


2711 12 11


2711 12 94


2711 12 97


2711 13 91


2711 13 97


3,0 EO/kg


9 SIT/kg

PLINASTA GORIVA


7.


Zemeljski plin


0,015


2711 21 00


2711 29 00


1,9 EO/Sm3 (*)


5,7 SIT/ Sm3


8.


Plavžni plin, naftni plin, koksni plin2711 29 00


0,06 EO/MJ


0,18 SIT/MJ


TRDNA GORIVA


9.


Antracit


0,027


2701 11 10


2701 11 90


2,8 EO/kg


8,4 SIT/kg


10.


Koks


0,026


2704 00 19


2704 00 30


2704 00 90


3,1 EO/kg


9,3 SIT/kg


11.


Smolni koks


0,028


2708 20 00


3,1 EO/kg


9,3 SIT/kg


12.


Naftni koks


0,028


2713 11 00


2713 12 00


3,1 EO/kg


9,3 SIT/kg


13.


Črni premog


0,026


2701 12 90


2701 19 00


2701 20 00


2,3 EO/kg


6,9 SIT/kg


14.


Rjavi premog, lignit


0,026


2702 10 00


2702 20 00


1,5 EO/kg


4,5 SIT/kg


15.


Lignit (domači)


0,028

1,0 EO/kg


3 SIT/kg


GORLJIVE ORGANSKE SNOVI


16.


Etan (*)


0,017


2711 19 00


2711 29 00


2901 10 10


2,9 EO/kg


8,7 SIT/kg


17.


Odpadna olja (*)


0,020


2710 91 00


2710 99 00


1522 00 10


1522 00 31


1522 00 39


1522 00 91


1522 00 99


2,6 EO/kg


7,8 SIT/kg


18.


Komunalni odpadki(*)


0,029


3825 10 00


1,0 EO/kg


3 SIT/kg


(*) Tarifne oznake za etan, odpadna olja in komunalne odpadke niso
navedene v Prilogi
1
.
Obvestilo
Carinske uprave RS
, z dne 9.6.2005:


OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE ZRAKA Z EMISIJO OGLJIKOVEGA
DIOKSIDA


Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo
ogljikovega dioksida pri zgorevanju goriva in pri sežiganju gorljivih
organskih snovi. Goriva, za katere se plačuje okoljska dajatev so
navedena v Prilogi 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: uredba; Uradni
list RS, št. 43/05
). Uredba je začela veljati 1. maja
2005, hkrati pa je prenehala veljati Uredba o taksi za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida.


Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida


Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba,
ki uporablja gorivo za zgorevanje in sam obračunava in
vplačuje v proračun RS okoljsko dajatev za gorivo, ki ga sam pridobi
iz druge države članice EU, za gorivo, ki ga sam proizvede in za
gorivo, ki ga je nabavil v režimu odloga plačila okoljske dajatve po
tej uredbi. V primeru, da zavezanec nabavlja gorivo od osebe, ki
opravlja dejavnost trgovine z gorivi, okoljsko dajatev izračunava,
odteguje in vplačuje v proračun ta oseba.


Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja
gorljivih organskih snovi
je upravljavec naprave, ki ima v
posesti kurilno napravo, industrijsko peč ali sežigalnico odpadkov.


Obračunavanje in način plačevanja okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriv


Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva
je enota obremenitve (EO) in je enaka emisiji 1 kg CO2. Trenutni
znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve znaša 3 SIT
.


Obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve zaradi
zgorevanja goriva nastane, ko je gorivo prvič dano v promet v RS
(proizvodnja v RS), ob pridobitvi iz držav članic EU in ob uvozu
goriva iz tretjih držav.


Postopek pri proizvodnji v RS in pridobitvi iz držav članic EU


Zavezanec za obračun vloži na obrazcu OBR-CO2 iz Priloge 2
uredbe pri krajevno pristojnemu CU obračun na podlagi evidenc za
gorivo, dano v promet v koledarskem mesecu, do 25. dne meseca, ki
sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske
dajatve in jo plača do konca tega meseca. Obračun mora zavezanec
vložiti ne glede na to, ali v davčnem obdobju nastane obveznost
plačila okoljske dajatve ali ne.


Okoljska dajatev se plača na naslednje račune:


• 01100-1003210893 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z
emisijo CO2 – od tekočih goriv;


• 01100-1003211378 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z
emisijo CO2 – od plinastih goriv;


• 01100-1003212930 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z
emisijo CO2 – od trdih goriv;


• 01100-1003213415 Zamudne obresti od okoljske dajatve za
onesnaževanje zraka z emisijo CO2 – od tekočih, plinastih in trdih
goriv.


Pri plačilu se v sklic navede model 19: davčna številka
zavezanca za plačilo okoljske dajatve – šifra dajatve.


VPLAČILNI PODRAČUN


ŠIFRA DAJATVE


NAZIV


MODEL REFERENCE


01100-1003210893


08532


Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 – od
tekočih goriv (po obračunu, CURS)


19


01100-1003211378


08540


Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 – od
plinastih goriv (po obračunu, CURS)


19


01100-1003212930


08559


Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 – od
trdih goriv (po obračunu, CURS)


19


01100-1003213415


08567


Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z
emisijo CO2 – od tekočih, plinastih in trdih goriv (po obračunu,
CURS)


19


Postopek pri uvozu


Okoljsko dajatev pri uvozu (sprostitvi v prost promet) obračunava
pristojni carinski organ, plačuje pa se kot da bi bila uvozna
dajatev. V primeru odloga plačila trošarine se odloži tudi
plačilo okoljske dajatve- v polje 44 EUL se vpiše 3T01
in s tem se obveznost obračuna in plačila dajatve prenese na
prejemnika blaga. V primeru, da je blago namenjeno imetniku
dovoljenja za oproščenega proizvajalca, se plačilo dajatve
odloži in prenese obveznost obračuna na imetnika dovoljenja- v polje
44
se vpiše šifra 3I30 in priloži izjava, da
je blago namenjeno imetniku dovoljenja za oproščenega
proizvajalca. Uvoznik vodi evidence o prodaji blaga imetnikom
dovoljenj. Okoljska dajatev se ne obračunava pri postopku 42.


Odlog plačila okoljske dajatve


Plačilo okoljske dajatve se odloži, če: • je gorivo (trošarinski izdelek) v režimu odloga
  plačila trošarine
  v skladu z Zakonom o trošarinah
  (Uradni
  list 103/04-UPB2
  ; v nadaljnjem besedilu: ZTro). Obveznost za
  obračun in plačilo okoljske dajatve nastane, ko za izdelke nastane
  oziroma bi nastala obveznost za obračun trošarine, če bi bila
  predpisana.


 • gorivo uporablja oziroma je namenjeno uporabi osebe, ki je
  pridobila dovoljenje za oproščenega proizvajalca.
  Obveznost za obračun in plačilo okoljske dajatve nastane, ko je
  gorivo uporabljeno, ali porabljeno v nasprotju s pogoji, določenimi
  v dovoljenju za oproščenega proizvajalca.Oprostitev plačila okoljske dajatve


Okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriv se ne plačuje za rabo: • biomase za ogrevanje, goriv pridobljenih iz biomase,
  živalskega stranskega proizvoda kot goriva,


 • energentov za kemično redukcijo ali rabo v elektrolitskih in
  metalurških procesov,


 • motornega bencina iz točk 1.1 do 1.4., plinskega olja iz
  točke 2.1., UNP iz točke 3.1., metana iz točke 4.1. in kerozina iz
  točke 6.1. tretjega odst. 54. čl. Zakona o trošarinah,


 • goriva, ki zgoreva v napravi, za katero je upravljavec
  pridobil dovoljenje za oproščenega proizvajalca
  ,


 • za gorivo, ki se iznese ali izvozi iz RS.Dovoljenje za oproščenega proizvajalca


Dovoljenje za oproščenega proizvajalca (v nadaljnjem
besedilu OP) izda krajevno pristojni carinski organ (krajevna
pristojnost navedena v Uredbi o določitvi carinskih uradov v RS,
njihovem sedežu in kraju pristojnosti- Uradni
list RS, št. 45/04
) upravljavcem naprav, ki imajo za
obratovanje dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in so
energetsko intenzivna podjetja pod pogoji in na način iz 15. in 16.
člena uredbe. Izda se na podlagi pisne vloge upravljavca naprave, v
kateri le-ta podrobno navede: • namen in način rabe goriva ter normativ porabe goriva za vsak
  izdelek;


 • količino goriva, ki ga namerava prodati drugi osebi, ki je
  pridobila dovoljenje za OP.Upravljavec naprave, ki želi pridobiti dovoljenje za OP vlogi
priloži pisno lastno izjavo, da je energetsko intenzivno podjetje
(opredelitev v 3. členu uredbe) in pogodbo o prodaji goriva v
primeru, da upravljavec namerava prodajati gorivo drugemu OP.


Dovoljenje se izda za eno koledarsko leto, imetnik dovoljenja pa
za podaljšanje zaprosi najkasneje 30 dni pred iztekom
veljavnosti. Za leto 2005 se dovoljenje izda z rokom veljavnosti do
31. 12. 2005. Imetnik dovoljenja mora voditi evidenco o nakupu in
porabi goriva po vrsti, količini in vrednosti.


Vloga za izdajo dovoljenja se
kolkuje
po tarifnih številkah 1 in 3 Zakona o upravnih
taksah (Uradni
list RS, št. 40/04-UPB1
) in znaša trenutno 4250
SIT.


Dovoljenje za OP preneha veljati, če njegov imetnik v predpisanem
roku ne zaprosi za njegovo podaljšanje, ne izpolnjuje pogojev,
določenih s to uredbo ali dovoljenje pred iztekom veljavnosti vrne.


Vračilo plačane okoljske dajatve


Pravico do vračila dajatve ima oseba: 1. ki iznese ali izvozi gorivo, če dokaže, da je bila dajatev
  plačana in gorivo izneseno ali izvoženo


  Upravičenec do vračila plačane okoljske dajatve po iznosu ali
  izvozu predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu zahtevek za
  vračilo plačane okoljske dajatve in priloži kopije dokumentov, ki
  dokazujejo upravičenost do vračila. Upravičenec lahko vloži
  samostojni zahtevek za vračilo ali pa zahteva vračilo na obračunskem
  obrazcu iz Priloge 2 uredbe. V primeru, da upravičenec vloži
  samostojni zahtevek za vračilo, carinski organ odloči na podlagi
  priloženih dokazil z odločbo.


 2. zavezanec, ki je upravljavec naprave za soproizvodnjo
  toplote in električne energije (status kvalificiranega proizvajalca
  el. energije)


  Upravičenec predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu
  zahtevek za vračilo okoljske dajatve na podlagi odločbe o
  upravičenosti do vračila okoljske dajatve za obdobje koledarskega
  leta, ki jo izda Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Zahtevku
  priloži kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila
  (odločba MOP, dokazilo o plačani okoljski dajatvi…). Zahtevek
  se vloži najkasneje v 60 dneh po poteku koledarskega leta, za
  katerega je upravičenec pridobil odločbo MOP oz. 2x letno
  (najkasneje do 30. avgusta za prvo polovico tekočega leta in
  najkasneje do 1. marca tekočega leta za drugo polovico preteklega
  leta), če znesek vračila presega 5 mio SIT ali 4x letno (najkasneje
  do 1., marca, 31. avgusta, 30. septembra in 30. novembra tekočega
  leta), če znesek vračila presega 10 mio SIT. Carinski organ v
  primeru popolnega zahtevka vrne upravičencu plačano okoljsko dajatev
  na transakcijski račun, ki ga upravičenec navede na obračunu.


 3. zavezanec, ki je pridobil dovoljenje za izpuščanje
  toplogrednih plinov, pa ni energetsko intenzivno podjetje


  Postopek je enak kot pri točki 2.


 4. zavezanec, ki je sklenil z MOP pogodbo o dodatnem
  zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2


  MOP izda odločbo o upravičenosti do vračila za obdobje od
  1. januarja 2005 do 31. decembra 2009 in za vsako leto določi
  največjo količino goriva, za katerega je upravičenec upravičen do
  vračila okoljske dajatve. Upravičenec predloži krajevno pristojnemu
  carinskemu organu, oddelku za trošarine zahtevek za vračilo
  okoljske dajatve in priloži kopije dokumentov, ki dokazujejo
  upravičenost do vračila (odločba MOP, dokazilo o plačani okoljski
  dajatvi…).


  Upravičenec mora zahtevku obvezno priložiti tudi potrdilo o
  izpolnjevanju obveznosti, prevzetih s pogodbo, ki ga izda MOP.
  Nadzor nad izvajanjem obveznosti, prevzetih s podpisom pogodbe
  izvaja inšpektor, pristojen za varstvo okolja.


  Vsi upravičenci do vračila morajo voditi evidenco o porabi goriva
  v napravi, na katero se nanaša odločba o upravičenosti do
  vračila.Pravica do vračila že vplačane okoljske dajatve za nakup goriva
od 1. januarja 2005


Na podlagi 35. člena uredbe ima pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik pravico do vračila plačane okoljske dajatve
zaradi zgorevanja goriva v napravi, za katerega je upravljavec
pridobil dovoljenje za OP, in sicer za gorivo, ki ga je kupil v
obdobju od 1.januarja 2005 do dneva pridobitve dovoljenja za OP, če
ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
in je energetsko intenzivno podjetje. Upravičenec vloži zahtevek za
vračilo okoljske dajatve pri krajevno pristojnem carinskem uradu,
v zahtevku navede številko transakcijskega računa in priloži
kopije dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila vplačane
okoljske dajatve. Obrazec zahtevka za vračilo ni predviden.


Carinska uprava RS vrača plačano takso le upravičencem, ki so ali
bodo pridobili dovoljenje za OP za količino goriva, ki je bilo
kupljeno v obdobju od 1. januarja 2005 do pridobitve dovoljenja za
OP. V primeru, da so upravičenci že prejeli vračila na podlagi
dovoljenja za s takso neobremenjeno uporabo goriva po določbah Uredbe
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
(Uradni list RS, št. 91/02, 8/03 in 46/04), vložijo zahtevke
za vračilo le za količine, za katere še niso vložili zahtevka
pri MOP in prejeli vračila takse. Vsi ostali zahtevki, ki se nanašajo
na gorivo, ki je bilo nabavljeno pred uveljavitvijo uredbe, se
vložijo pri MOP.


Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vaš krajevno
pristojni carinski urad. Naslovi in telefonske številke
uradov, oddelkov za trošarine se nahajajo na spletni strani


http://carina.gov.si/slov/trosarine/tros_naslovi.htm
.
Vir: • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
  z emisijo ogljikovega dioksida (Url.
  RS, št. 43, z dne 29.4.2005
  )
   • Priloga
    1
    : Določanje enot obremenitve za goriva in gorljive organske
    snovi


   • Priloga
    2
    : Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo
    ogljikovega dioksida


   • Priloga
    3
    : Seznam ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja zraka z
    emisijami CO2 iz 24. člena te uredbe
 • CURS
  – 09.06.2005
  : Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo
  ogljikovega dioksida
Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih