TRINET Podpora novice

Nov TLM modul NCTS5 Odpreme – Navodila za uporabo

 

Navodila za uporabo

Verzija dokumenta 1.0 

 

Evropska Komisija je uvedla sistem NCTS faza 5 zaradi uskladitve z zakonodajnimi zahtevami Carinskega zakonika Unije 952/2013 (CZU) ter uskladitve z novim podatkovnim naborom iz priloge B Delegirane uredbe 2015/2446 in Izvedbene uredbe 2015/2447 CZU (DU/IU), ob tem pa so v NCTS5 omogočene tudi nacionalne dopolnitve posameznih držav.

V Sloveniji se bo NCTS5 začel uporabljati dne 22.02.2023 ob 0:00

 
Zaradi novega evropskega podatkovnega modela ter novih elekronskih sporočil smo pripravili nov TLM modul NCTS5. Tranzitni postopki, začeti v NCTS4, se bodo zaključili v starem modulu, za tranzitne postopke, začete po uvedbi NCTS5, pa je potrebno uporabiti nov TLM modul.

Nov modul zaženete v razdelku TLMv4, nato izberete modul NCTS5 – Tranzit – odprema.

 
Modul NCTS5 – Tranzit – odprema se bo odprl v novem TLM klientu v4 in prikazal seznam izdelanih NCTS5 deklaracij.
 
Prikaz seznama deklaracij je razdeljen na prikaz deklaracij zgoraj, prikaz postavk in pripadajočih zavihkov k glavi deklaracije v srednjem delu ter prikaz pripadajočih zavihkov v postavkam deklaracije v spodnjem delu. Podatki vpisani v deklaraciji so na ta način vidni brez odpiranja glave oz. postavke deklaracije.

 

Navodila za uporabo so začasna, saj bomo postopek izdelave deklaracije še izpopolnili.

 

 
 

1.) Vnos nove deklaracije 

 

Novo deklaracijo vnesemo z ukazom Vnesi / Nov dokument. Vnos nove deklaracije je razdeljen na:

 • vnos glave deklaracije (osnovni podatki deklaracije, imetnik tranzitnega postopka, garancija,…)
  • vnos glavne pošiljke (osnovni podatki o pošiljki, pošiljatelj, prejemnik, prevozno sredstvo,…)
   • vnos transportne opreme (zabojnikov) in zalivk (če veljajo za celotno deklaracijo)
   • vnos seznama držav poti 
  • vnos uradov tranzita ter uradov izstopa
  • vnos podatkov o carinskem dolgu
  • vnos dovoljenj

 

 • vnos postavke (osnovni podatki postavke ter podatki, ki veljajo za posamezno postavko)
  • vnos pakiranj
  • vnos transportne opreme in zalivk (če veljajo za posamezno postavko)
  • vnos predhodnih dokumentov
  • vnos dodatnih informacij
  • vnos prilog
  • vnos podatkov o nevarnem blagu

 

 

1.1.)  Zavihek Deklaracija

 

Vpišejo se podatki o vrsti tranzitne deklaracije, imetniku tranzitnega postopka, garanciji.

 • Vrsta deklaracije:
  • Vpiše se vrsta deklaracije (T1, T2, TIR,…), v primeru mešane pošiljke (skupnostno in neskupnostno blago) se vpiše T. V dodatno vrsto deklaracije se vpiše A za redno deklaracijo oz. D v primeru vložitve deklaracije “vnaprej” (pred predložitvijo blaga). 
 • Odhodni in namembni carinski urad:
  • Vpiše se odhodni ter namembni carinski urad (kjer se bo tranzitni postopek zaključil)
 • Imetnik tranzitnega postopka:
  • Vpiše se imetnik tranzitnega postopka, ki vlaga tranzitno deklaracijo. V primeru deklaracije TIR se vpiše imetnika TIR ter vpiše  IRU številko imetnika zvezka TIR
  • Lahko se vpiše tudi kontaktno osebo (če je vpisano ime osebe, mora biti tudi vpisan tudi telefon kontaktne osebe, elektronski naslov pa ni obvezen)
 • Varnost:
  • vpiše se podatek o vpisanih varnostnih podatkih:
   • 0 – ni varnostnih podatkov (tranzitni postopek znotraj držav članic EU)
   • 2 – deklaracija je združena z izstopno skupno deklaracijo (kadar blago zapušča varnostno oz. carinsko območje EU) 
 • Kazalnik posebnih okoliščin:
  • polje se izpolni samo v primeru posebnih okoliščin (vpiše se šifra posebnih okoliščin, npr. XXX – v tranzitnem postopku sodelujejo pooblaščeni gospodarski subjekti) 
 • Obvezen načrt poti:
  • Predpisan načrt poti določa pot, po kateri se blago giblje od carinskega urada odhoda do namembnega carinskega urada po ekonomsko upravičeni poti. Če je polje izpolnjeno, se v razdelek Države poti vpiše seznam držav od države carinskega urada odpreme do države namembnega urada. 
 • Številka zvezka TIR:
  • V primeru deklaracije TIR se vpiše številka TIR zvezka
 • Poenostavljen postopek:
  • polje se izpolni v primeru, ko deklaracijo vlaga pooblaščeni pošiljatelj 
  • dodatno se vpiše še rok za zaključek tranzitnega postopka pri namembnem carinskem uradu
 • Zavarovanje, garancija:
  • vpiše se vrsta zavarovanja, številka GRN, koda dostopa ter znesek MCD (znesek MCD se vpiše naknadno v zavihku glavne pošiljke)
  • v primeru deklaracije TIR, se izpolni samo vrsta zavarovanja (B – zavarovanje za blago pod zvezkom TIR) 
 • Zastopnik:
  • polje se izpolni samo v primeru, če carinski zastopnik deluje v imenu in za račun druge osebe

 

 

 

1.2.)  Zavihek Glavna pošiljka

 

Vpišejo se podatki o načinu plačila, zavarovanju, odloženem plačilu, skladišču, lokaciji blaga, zastopniku in obliki zastopanja.

 • Država odpreme:

  • vnaša se samo če je vrsta deklaracije TIR in v primeru, če je država odpreme enaka za vse postavke (sicer mora biti vpisana v postavkah deklaracije)
 • Namembna država:

  • vpiše se namembna država, če je enaka za vse postavke (sicer mora biti vpisana v postavkah deklaracije)
 • Pošiljatelj:
  • vpiše se podatke o pošiljatelju blaga, če je enak za vse postavke. Če je pošiljateljev več, se polje ne izpolni
 • Prejemnik:
  • vpiše se podatke o prejemniku blaga, če je enak za vse postavke (če je prejemnikov več, se podatke vpiše v postavke deklaracije)
  • vpiše se dejanski prejemnik blaga. Če je v polju Dodatne informacije vpisana šifra 30600 – dejanski prejemnik ni znan, potem prejemnik ne sme biti vpisan
 • Prevoznik:
  • vpiše se podatke o prevozniku blaga. Vnos ni obvezen
 • Lokacija blaga:

  • redni postopek, blago je na carinskem uradu:
   • vrsta lokacije: A – določena lokacija
   • identifikacija lokacije: V – carinski urad
   • carinski urad: šifra carinskega urada, kjer je blago predloženo
   • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
   • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena
  • redni postopek, blago je na odobrenem mestu:
   • vrsta lokacije: C – odobreno mesto
   • identifikacija lokacije: Z – prosti tekst
   • točen naslov v polje Ulica, pošta, kraj in država
   • kontakt: lahko se vpiše priimek in ime, telefon ter elektronski naslov
   • ostala polja ne smejo biti vpisana
  • poenostavljen postopek, blago je pri pooblaščenem pošiljatelju
   • vrsta lokacije: B – pooblaščeno mesto
   • identifikacija lokacije: Y – številka dovoljenja
   • v dovoljenje se vpiše številka dovoljenja pooblaščenega pošiljatelja (PO)
   • kontakt: v osebo se vpiše natančen naslov lokacije, kjer se nahaja blago, telefon ter elektronski naslov kontaktne osebe
   • ostala polja lokacije ne smejo biti izpolnjena
 • Nakladališče:
  • vpiše kraj in državo nakladanja ali UN šifro lokacije nakladanja (polje se izpolni samo v primeru varnostnih podatkov)
 • Razkladališče:
  • vpiše kraj in državo razkladanja ali UN šifro lokacije razkladanja (polje se izpolni samo v primeru varnostnih podatkov)
 • Transportni stroški:
  • vpiše se način plačila transportnih stroškov.Vnos ni obvezen (polje se izpolni samo v primeru varnostnih podatkov) 
 • Odhodna prevozna sredstva:
  • Vpiše se podatke o prevoznem sredstvu, na katerem je blago neposredno naloženo ob prepustitvi v tranzitni postopek. V primeru večjega števila prevoznih sredstev, se podatke vpiše v zavihek v glavni pošiljki. 
 • Prevozna sredstva na meji:
  • Vpiše se podatke o aktivnem prevoznem sredstvu ob izstopu s carinskega območja EU. V primeru večjega števila prevoznih sredstev, se podatke vpiše v zavihek v glavni pošiljki.
 • Transportna oprema:
  • Vpiše se podatke o zabojniku (če se blago odpremlja v zabojniku) oz. carinski oznaki na prevozni opremi (če je nameščena). V primeru večjega števila zabojnikov oz. carinskih oznak, se podatke vpiše v zavihek v glavni pošiljki.

 

1.3.)  Vnos zavihkov na deklaraciji

 

Vpišejo se podatki o morebitnem carinskem dolgu (obremenitvi tranzitne deklraracije), uradih tranzita oz. uradih izstopa. Vpisani podatki veljajo za celotno deklaracijo.

 

Carinski dolg

Vpiše se znesek carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi s tranzitno deklaracijo ter ga je potrebno kriti z zavarovanjem. Izračuna se na podlagi fakturne vrednosti (10% enotna carinska stopnja + 22% DDV ter morebitne druge dajatve v primeru posebnih vrst blaga, npr. trošarinsko blago):

 • za lažji izračun se lahko vpiše vsako posamezno fakturo, fakturno vrednost, izračuna znesek carine in DDV, v polje Ročni vnos pa je možno vpisati ročno izračunan znesek dolga, ki se prišteje k končnemu znesku MCD (npr. znesek trošarin)

 

Uradi tranzita

Vpiše se predvidenega carinskega urada, pristojnega za točko vstopa na ozemlje pogodbenice, če se blago giblje v okviru tranzitnega postopka, ali carinskega urada, pristojnega za točko izstopa z ozemlja pogodbenice, če blago zapušča to ozemlje med tranzitno operacijo prek meje med to pogodbenico in tretjo državo.

 

Uradi izstopa

Vpiše se oznako predvidenega carinskega urada, kjer bo pošiljka zapustila varnostno zaščitno območje EU. Vnos je obvezen, kadar je tranzitna deklaracija združena z izstopno skupno deklaracijo (v polju Varnost je vpisana vrednost 2 – ISD)

 

Dovoljenja

Kadar je to potrebno, se vpiše šifre dovoljenj, ki se uporabijo v tranzitni deklaraciji (npr.  C521 – Dovoljenje za status pooblaščenega pošiljatelja za postopek tranzita Unije, C524 – Dovoljenje za uporabo tranzitne deklaracije z zmanjšanim naborom podatkov)

 

 

 

1.4.)  Vnos zavihkov na glavni pošiljki

 

Vpišejo se podatki o transportni opremi, zalivkah, seznam držav, preko katerih bo potekal prevoz tranzitnega blaga. Vpisani podatki veljajo za celotno glavno pošiljko. 

 

Zavihek Transportna oprema

V zavihek Transportna oprema se vpiše številke zabojnikov (kadar je blago v zabojnikih). Zabojnike se vpiše, če veljajo za vse postavke v deklaraciji (oz. kadar ni možno natančno določiti, v katerem zabojniku je posamezna postavka deklaracije). Pri posameznem zabojniku se lahko vpiše tudi carinske zalivke (če so nameščene).

 

Zavihek Zalivke

Vpišejo se podatki o carinskih oznakah na prevozni opremi (če so nameščene). Zalivke se vpiše, če veljajo za vse postavke v deklaraciji (oz. kadar ni možno natančno določiti, katera carinska oznaka pripada kateri postavki deklaracije). Zalivke se v tem razdelku vpiše samo v primeru, če blago ni v zabojnikih.

 

Zavihek Države poti

Vpišejo se države, preko katerih bo potekal prevoz blaga. Če je označen obvezen načrt poti, se vpišejo vse države od vključno države odhodnega carinskega urada do vključno države namembnega carinskega urada. V primeru varnostnih podatkov pa se vpiše seznam držav od države prvega kraja nakladanja do države zadnjega kraja razkladanja. Oznake držav se vpiše v pravilnem zaporedju poti pošiljke.

 

Zavihek Odhodna prevozna sredstva

Vpiše se podatke o prevoznem sredstvu, na katerem je blago neposredno naloženo ob prepustitvi v tranzitni postopek. Polje se uporabi v primeru večjega števila prevoznih sredstev (če je prevozno sredstvo eno samo, se lahko vpiše v glavni pošiljki)

 

Zavihek Prevozna sredstva na meji

Vpiše se podatke o aktivnem prevoznem sredstvu ob izstopu s carinskega območja EU. Polje se uporabi v primeru večjega števila prevoznih sredstev (če je prevozno sredstvo eno samo, se lahko vpiše v glavni pošiljki)

 

Zavihek Dodatni  udeleženci dobavne verige

Vpiše se dodatne udeležence dobavne verige, v primeru, ko celotno dobavno verigo pokrivajo gospodarski subjekti, ki imajo status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Vnos ni obvezen.

 

 

2.) Vnos postavke deklaracije

 

Vpišejo se podatki, ki veljajo za posamezno postavko. 

 • vrsta deklaracije:

  • vnaša se samo v primeru, če je v glavi vpisana vrsta deklaracije: T (možne vrednosti v postavki so T1, T2, T2F, T2SM)
 • država odpreme:

  • vnaša se samo če je vrsta deklaracije TIR in država odpreme ni vpisana v glavi (če je država odpreme enaka za vse postavke, mora biti vpisana v glavi deklaracije)
 • namembna država:

  • vnaša se samo v primeru, če namembna država ni vpisana v glavi (če je namembna država enaka za vse postavke, mora biti vpisana v glavi deklaracije)
 • tarifa:
  • vpiše se šestmestna številčna oznaka harmoniziranega sistema (HS) iz podatkovne zbirke Taric. Vnos ni obvezen
  • v drugo podpolje se lahko vpiše še dve dodatni številki oznake kombinirane nomenklature. Vnos ni obvezen
 • tarifa – količina:
  • polje se ne izpolnjuje
 • bruto masa:

  • bruto masa blaga je masa blaga, ki vključuje embalažo, vendar brez prevozne opreme
 • neto masa:
  • neto masa blaga je masa blaga brez embalaže. Vnos ni obvezen, razen v primeru zaključevanja izvoza s tranzitom (če je v predhodnih dokumentih vpisana šifra N830 – Deklaracija blaga za izvoz)
 • prejemnik:
  • vnaša se samo v primeru, če prejemnik ni vpisan v glavi (če je prejemnik enak za vse postavke, mora biti vpisan v glavi deklaracije)
  • vpiše se dejanski prejemnik blaga. Če je v polju Dodatne informacije vpisana šifra 30600 – dejanski prejemnik ni znan, potem prejemnik ne sme biti vpisan
 • Opis blaga:
  • Vpiše se običajen trgovski opis blaga 

Na zavihku Dodadno: 

 • Oznaka CUS:
  • oznaka CUS je oznaka, ki je v okviru evropskega carinskega seznama kemijskih snovi (ECICS) dodeljena predvsem kemičnim snovem in preparatom. Vnos ni obvezen 

 

2.1.)  Vnos zavihkov k postavki deklaracije

 

Zavihek Pakiranja

Vpiše se šifro vrste pakiranja, odpremne oznake in število pakiranj:

 • vpiše se skupno število tovorkov na podlagi najmanjše enote zunanjega pakiranja. To je število posameznih tovorkov, pakiranih
  tako, da jih ni mogoče razdeliti, ne da bi se najprej razpakirali, ali število kosov, če niso pakirani
 • če je razsuto blago (vrsta pakiranja VG, VL, VO, VQ, VR, VS ali VY) se število tovorkov ne vpisuje, oznake so opcijske
 • če je nepakirano blago (vrsta pakiranja NE, NF ali NG), je število obvezno, oznake so opcijske 

 • v ostalih primerih pa je obvezen števila tovorkov in ter oznak

 • pripakirano blago: če je postavka blaga pripakirana v drugi postavki, se lahko število tovorkov vpiše 0, mora pa biti vpisana enaka odpremna oznaka kot pri postavki, v katero je to blago pripakirano
 • primer:
  • prva in druga postavka sta pakirani na eno paleto, tretja postavka je na svoji paleti
  • 1. postavka, tovorki 1 PX, oznake: CX1
  • 2. postavka, tovorki 0 PX, oznake: CX1
  • 3. postavka, tovorki 1 PX, oznake: CX2

 

Zavihek Transportna oprema

Vpiše se zabojnike in zalivke, ki veljajo za posamezno postavko. Podatke se vpiše le v primeru, če so posamezne postavke v različnih zabojnikih oz. kadar se za posamezne postavke uporabljajo različne carinske oznake (sicer se te podatke vpiše v zavihke glavne pošiljke). Kadar blago ni v zabojniku, so pa nameščene zalivke, se zalivke vnese tako, da se najprej doda “prazen” zapis v zabojnik in nato doda zalivke.

 

Zavihek Predhodni dokumenti

Vpiše se šifro vrste predhodnega dokumenta ter referenčno številko dokumenta. Primeri:

 • DIZP – številka luške dispozicije (dosedanja šifra DIZ se v NCTS5 nadomesti z novo šifro)
 • N830 – MRN številka izvozne deklaracije (vnos je obvezen, če izvozu sledi tranzit)

 

Zavihek Dodatne informacije

Vpiše se šifro dodatne informacije. Primeri:

 • 20300 – izvoz blaga
 • 30600 – v primeru prenosljive nakladnice, dejanski prejemnik ni znan  

 

Zavihek Priloge

Vpiše se šifra in identifikacijska ali referenčna številka mednarodnih ter nacionalnih dokumentov ali potrdil, ki se predložijo skupaj s tranzitno deklaracijo. Vpišejo se podatki o prevozni listini, fakturi, izvoznih in uvoznih dovoljenjih in potrdilih, ipd.

Obvezen je vnos šifre vrste prevozne listine ter referenčne številke prevozne listine.

 

Zavihek Nevarno blago

V primeru tranzita nevarnega blaga se vpiše 4 mestna UN številka nevarnega blaga.

  

3.) RIP

 

Za pošiljanje deklaracije na carino se uporabi ukaz RIP ter izbere vrsto sporočila:

 • Tranzitna deklaracija: pošiljanje NCTS5 deklaracije (sporočilo IE015)
 • Odkleni sprejeto deklaracijo za dopolnitev
 • Dopolnitev deklaracije: pošiljanje popravka deklaracije (IE013)
 • Zahteva za prepustitev blaga v tranzitni postopek: pošiljanje zahteve za prepustitev (IE054)
 • Zahteva za izrek neveljavnosti/razveljavitev: pošiljanje zahteva za razveljavitev deklaracije (IE014)
 • Odgovor na poizvedovanje o neprispelem blagu: pošiljanje informacij o nezaključeni tranzitni deklaraciji (IE141)

 

Odgovore carine se prevzame z ukazom Sprejem odgovorov, z ukazom RIP paketi pa je omogočen pregled izmenjave sporočil s prikazom podrobnosti sporočila. Primer – pregled napak v zavrnjeni deklaraciji:

 • Izberite ukaz RIP paketi
 • V seznamu sporočil je potrebno izbrati zadnje prejeto sporočilo (npr. IE056)
 • Izberite zavihek Funkcionalne napake

Če je deklaracija zavrnjena, se lahko deklaracija popravi in ponovno pošlje (predhodno storniranje statusa deklaracije ni potrebno).

 

4.) Tiskanje

 

Trenutno sta na voljo izpisa NCTS5 – Pooblastilo za prevzem listin ter NCTS5 – Deklaracija STVL. 

Ostali izpisi (pregled deklaracij, obremenitev garancije,,…) so v pripravi.

 

5.) Ostalo

 

Novo NCTS5 deklaracijo je možno pripraviti tudi s prenosom podatkov iz prenosnih tabel, ki jih predhodno napolnite npr. s prenosom iz excel dokumenta. Uporabiti je možno tudi obstoječe prenose podatkov za modul NCTS Odpreme. Možna je tudi izdelava NCTS5 deklaracije s prenosom podatkov iz stare NCTS deklaracije. Na voljo je tudi izdelava deklaracije na podlagi XML datoteke (xml datoteka mora biti v obliki NCTS5 deklaracije oz. pripravljena z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko) – s tem lahko npr. preverimo pravilnost vaše deklaracije (pripravite deklaracijo v xml obliki z ukazom Prenos podatkov / V XML datoteko, nato pa nam shranjeno deklaracijo v xml obliki pošljite po elektronski pošti).

Na voljo so ukazi:

 • Vnesi / Včitaj podatke / Zunanji viri – izdelava nove deklaracije iz prenosnih tabel
 • Vnesi / Včitaj podatke / Stari NCTS dokumenti – izdelava nove deklaracije s prenosom podatkov iz AIS deklaracije
 • Vnesi / Včitaj podatke / Iz XML datoteke – izdelava nove deklaracije s prenosom iz XML datoteke  
 
 
 

 
 
Za dodatna pojasnila oz. navodila se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si
 

 

Ljubljana, 19. februar 2023

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

Arhiv sprememb:

* Verzija 1.0, 19.02.2023, osnovna navodila za uporabo

 

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih