TRINET Podpora novice

Modul TLM Uvoz-AIS – navodila za uporabo

1.) Zagon in uporaba modula
TLM Uvoz-AIS


2.) Prenos podatkov iz EUL v
novo AIS uvozno deklaracijo


3.) Izpolnjevanje AIS
deklaracije


4.) Opis postopka RIP za
AIS deklaracije


5.) Tiskanje


6.) Navodila za uporabnike
modula TLM Knjigovodski vpisi


Dopolnilne deklaracije za poenostavljene uvozne
carinske postopke, začete pred 1. 3. 2009, se vložijo po starem v
sistem SICIS.


Za uporabo modula TLM Uvoz-AIS morate imeti
nameščeno verzijo programa 2.70.132.1512
(ali višjo).


Za dodatne informacije in za pomoč pri uporabi
modula TLM Uvoz-AIS se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč
uporabnikom na številko (01) 5200-150 oz. pišete na naš
naslov: helpdesk@trinet.si.
1.) Zagon in uporaba
modula TLM Uvoz-AIS


Modul Uvoz-AIS zaženete z ukazom Moduli
in nato v seznamu modulov izberete modul Uvoz – AIS. Modul
Uvoz-AIS lahko izberete tudi iz seznama priljubljenih modulov.


Pri uporabi modula so na voljo enaki ukazi kot
npr. v modulu EUL (dodajanje, urejanje, kloniranje, porazdeljevanje
stroškov, tiskanje, pošiljanje v RIP, ipd). Ukazi za delo s posamezno
deklaracijo se nahajajo nad seznamom deklaracij, ukazi za delo s
postavkami posamezne deklaracije pa se nahajajo nad seznamom postavk.
2.) Prenos podatkov iz
EUL v novo AIS uvozno deklaracijo


Pri izdelavi nove AIS deklaracije lahko uporabite
postopek kloniranja podatkov iz predhodno izdelane EUL uvozne
deklaracije.


Pojdite v Modul Enotna upravna listina (EUL)
[1.],
v seznamu deklaracij poiščite uvozno deklaracijo [2.].
Nato v orodni vrstici
izberite ikono AIS [3.] – odpre se pogovorno okno
Izberi vrsto deklaracije: potrdite vrsto uvozne AIS
deklaracije. Vsi podatki iz uvozne deklaracije modula EUL se bodo
prenesli v novo AIS uvozno deklaracijo.

3.) Izpolnjevanje AIS
deklaracije


Izpolnjevanje AIS uvozne deklaracije temelji na
Pravilniku za izpolnjevanje EUL, zato veljajo enaka pravila (ter isti
šifranti) kot pri izpoljevanju EUL uvoznih deklaracij. Upoštevajte pa
naslednje spremembe:


Glava deklaracije: • Polje LRN: lokalna referenčna številka
  dokumenta oz. LRN številka. Identifikacijska številka deklaracije
  pri deklarantu. Polje ima podobno vlogo kot npr. opravilna številka.
  Polje izpolni program


 • Polje 7.Opravilna številka: opravilna
  številka deklaracije. Po potrebi lahko z ukazom AIS / Programske
  nastavitve
  preverite nastavitve številčenja. Pri tem
  upoštevajte, da je številčenje AIS uvoznih deklaracij ločeno od
  številčenja EUL (uvoznih) deklaracij.


 • Polje MRN: referenčna oz.
  identifikacijska MRN številka, pod katero je deklaracija vpisana v
  carinski sistem SIAIS. Polje izpolni program (ko je deklaracija v
  RIP statusu 8-Sprejeto).


 • Polje 2.Pošiljatelj: polje se izpolni
  v primeru, da blago odpremlja en pošiljatelj. če je pošiljateljev
  več, se polje ne izpolni – v tem primeru se podatek o pošiljateljih
  vpiše v imenovanje


 • Polje 8.Prejemnik: polje se izpolni v
  primeru, da blago odpremlja k enemu prejemniku. če je prejemnikov
  več, se polje ne izpolni – v tem primeru se podatek o prejemnikih
  vpiše v imenovanje


 • Polje B.Rezultati kontrole: pri rednih
  postopkih se polje ne izpolni; polje se izpolni samo v primeru
  poenostavljenih postopkov – v primeru AIS začetne dokončne
  deklaracije za hišno carinjenje
  . Z izbiro rezultatov kontrole A3
  se zahteva samodejno prepustitev blaga po izteku timerja, ki je
  določen v dovoljenju za poenostavljen postopek. Polje se ne izpolni
  v primeru dopolnilnih deklaracij tipa Y (dovoljenja PU), polje se
  prav tako ne izpolni tudi v primeru dopolnilnih deklaracij.


 • Polje J.Rok za začasni uvoz: polje se
  izpolni v primeru, da blago odpremlja k enemu prejemniku. če je
  prejemnikov več, se polje ne izpolni – v tem primeru se podatek o
  prejemnikih vpiše v imenovanje


 • Polje 54.Vlagatelj, Oseba: ker je
  polje vezano na uporabo elektronskega podpisa, je deklaranta
  potrebno izbrati iz šifranta Oseb (prosti vpis ni mogoč)


 • Polje 30.Blago se nahaja: polje je
  razdeljeno na štiri podpolja, ki se izpolnijo glede na tip
  deklaracije oz. carinski postopek:
    30a. Oznaka dogovorjene lokacije:
    izpolni se samo v primeru rednega postopka, vpiše se šifra
    dovoljene lokacije izven uradnih mest carinjenja (v skladu z
    ustreznim dovoljenjem za kraj predložitve blaga pri uvozu)
    30b.
    Oznaka dogovorjene lokacije: izpolni se v primeru rednega postopka
    (vpiše se npr. skladišče polje 2A, parkirišče IE/tovornjak)
    30c.
    Dovoljena lokacija blaga: izpolni se v primeru poenostavljenega
    postopka, vpiše se šifra (oz. kratek naziv) lokacije iz dovoljenja
    za poenostavitev
    30d. Drug carinski prostor: izpolni se
    v primeru poenostavljenega postopka, v primerih, ko ni izpolnjeno
    polje B rezultati kontrole (npr. vlaganje dopolnilne deklaracije).
    Vpiše se oznaka: Dopolnilna

Imenovanja: • Polje 33.Tarifa: uporabljen je nov
  način izbiranja tarifne oznake in uvoznih ukrepov. Podroben opis
  sledi v ločeni novici.


 • Polje 47.Dajatve: za avtomatski
  izračun uvoznih carinskih dajatev se uporabi ukaz Izračun TLM.
  Uvozne carinske dajatve je možno izračunati tudi s pomočjo Taric
  spletnih funkcij – z ukazom Izračun carina.


 • Polje 2.Pošiljatelj: polje se izpolni
  samo v primeru, da blago odpremlja več pošiljateljev. Vpisati je
  potrebno ustrezno število imenovanj, ločeno za vsakega pošiljatelja.


 • Polje 8.Prejemnik: polje se izpolni v
  primeru, da blago odpremlja k enemu prejemniku. Vpisati je potrebno
  ustrezno število imenovanj, ločeno za vsakega prejemnika.

4.) Opis postopka RIP
za AIS deklaracijo


Sistem AIS uvaja novosti na področju RIP izmenjave
sporočil: • vsako deklaracijo se pošlje dvakrat:
  najprej se pošlje deklaracija, potem pa je potrebno poslati še
  obvestilo o predložitvi blaga


 • pošiljanje popravkov deklaracije:
  potem ko je deklaracija sprejeta in dobi MRN številko, je možno
  podatke v deklaraciji popraviti


 • prejem obvestila o kontroli: deklarant
  je obveščen o nameravanem pregledu blaga (obvestilo vsebuje podatek
  o vrsti pregleda in o lokaciji pregleda)


 • prejem rezultatov kontrole in pošiljanje
  odgovora na rezultate kontrole
  : v primeru odkritih nepravilnosti
  pri pregledu je deklarant obveščen o popravkih, ki jih v deklaracijo
  lahko vnese carinik (v primeru manjših nepravilnosti) oz. mora
  popravke vnesti deklarant
Kratek opis delovanja sistema AIS – opis
postopka RIP velja za redne postopke: • izdelajte novo AIS uvozno deklaracijo


 • deklaracijo pošljete v
  RIP (ukaz RIP / Pošlji); status deklaracije je
  3-Deklaracija vložena.
  Deklaracijo lahko pošljete v RIP vnaprej tj. pred dejanskim prihodom
  blaga
  .


 • če deklaracija vsebuje napake, je zavrnjena;
  status deklaracije 4-Deklaracija zavrnjena. Deklaracijo lahko
  ustrezno popravite in jo ponovno pošljete v RIP


 • pravilna
  deklaracija je prevzeta; status deklaracije je 5-Deklaracija
  prevzeta


 • ko je blago na
  razpolago (pri uradu uvoza oz. na dovoljeni lokaciji), je potrebno
  poslati predložitev blaga (ukaz RIP / Predložitev blaga);
  status deklaracije 6-Predložitev vložena


  Opozorilo. V primeru,
  ko vlagate več deklaracij za isto prevozno sredstvo (oz. ko več
  različnih deklarantov vlaga več deklaracij za isto prevozno
  sredstvo), predlagamo, da pred pošiljanjem predložitve blaga najprej
  izpišete List 6 (brez MRN številk) za vse deklaracije in jih v
  skupni mapi predložite na urad uvoza. Šele nato pošljite predložitev
  blaga za vse vključene deklaracije.


 • v primeru, da je
  predložitev uspešno vložena, je deklaracija sprejeta v SIAIS –
  sistem deklaraciji dodeli MRN številko; status deklaracije je
  8-Sprejeto


 • če
  je potrebno, lahko p
  o prejemu MRN številke deklaracijo
  popravljate. Popravljeno deklaracijo pošljete v RIP z ukazom RIP
  / Popravek deklaracije. Status deklaracije je 9-Popravek
  vložen. Popravek je lahko sprejet (status 11-Popravek sprejet) oz.
  zavrrnjen (status 10-Popravek zavrnjen) – v tem primeru
  ponovno popravite deklaracijo in še enkrat pošljete popravek.
  Popravljanje deklaracije je možno samo do odločitve o kontroli
  oz. do sprostitve deklaracije.


 • v primeru da se
  carinski delavec odloči za pregled pošiljke, pošlje obvestilo o
  kontroli, v katerem navede vrsto pregleda (1-fizični pregled,
  2-dokumentarni pregled, 4-odvzem vzorcev) in lokacijo pregleda,
  status deklaracije se spremeni v 12-Kontrola. Popravljanje
  deklaracije ni več možno. Deklaracija čaka na prejem
  rezultatov pregleda
  oz. na sprostitev (v primeru, ko
  pri kontroli ni ugotovljenih napak).


 • če pri pregledu ni ugotovljenih
  nepravilnosti, je deklaracija prepuščena, status deklaracije je
  17-Prepuščeno


 • če so pregledu ugotovljene hude
  nepravilnosti, deklaracija ni prepuščena, status deklaracije je
  16-Ni prepuščeno. Izdelati je potrebno novo deklaracijo.


 • če so pri pregledu ugotovljene manjše
  nepravilnosti, carinski delavec sam popravi deklaracijo in pošlje
  obvestilo o opravljenih popravkih, status deklaracije se spremeni v
  13-Rezultati kontrole. Popravke v deklaraciji lahko preverite
  z dvoklikom na status Rezultati kontrole in z ukazom Podrobnosti
  (popravki, ki jih je vpisal carinik, so vidni v stolpcu Popravljena
  vrednost na carini). Na prejete rezultate kontrole je potrebno
  odgovoriti
  z ukazom RIP / Zahteva za prepustitev:
  nato izberete ali se s popravki strinjate (Potrditev sprememb)
  ali popravkom ugovarjate (Ugovor na spremembe). Status se
  spremeni v 14-Zahtevana prepustitev. Deklaracija je lahko
  nato prepuščena (status deklaracije 17-Prepuščeno) ali pa carinik
  ponovno pošlje opis potrebnih popravkov v deklaraciji (status
  deklaracije 13-Rezultati kontrole).


 • če so pri pregledu ugotovljene večje
  nepravilnosti, carinski delavec deklaracije ne popravi ampak pošlje
  obvestilo, v katerem navede zahtevane popravke, status deklaracije
  se spremeni v 13-Rezultati kontrole. Opis poprebnih popravkov v
  deklaraciji lahko preverite z dvoklikom na status Rezultati kontrole
  in z ukazom Podrobnosti (v polju Obvestilo o
  potrebnih popravkih). Deklaracijo nato popravite in popravke
  pošljete v RIP z ukazom RIP / Popravek deklaracije.
  Status se spremeni v 9-popravek vložen. Popravek je lahko
  sprejet oz. zavrnjen. Carinik preveri popravljeno deklaracijo. če so
  popravki pravilni, je deklaracija nato prepuščena (status
  deklaracije 17-Prepuščeno), lahko pa carinik ponovno pošlje opis
  potrebnih popravkov v deklaraciji (status deklaracije 13-Rezultati
  kontrole).


 • Zadnji status deklaracije je 17-Prepuščeno
  (pomeni, da je bilo prijavljeno blago v deklaraciji prepuščeno v
  zahtevani uvozni carinski postopek)

5.) TiskanjeV modulu Uvoz-AIS so na voljo naslednji
izpisi: • DV.1: deklaracija o carinski vrednosti
  blaga (podatke za izpis DV.1 je potrebno predhodno vnesti z ukazom
  Uredi / D.V.1)


 • List 6: informativni izpis AIS
  deklaracije – izvod za namembni carinski urad


 • List 8: informativni izpis AIS
  deklaracije – izvod za prejemnika, obvestilo o prepustitvi
  blaga v carinski postopek (izpis je možen po prejemu sporočila
  IE429)


 • Priloge k polju 2., 8., 18., 21., 31.,
  40., 44.
  : priloge za posamezna polja k izpisu Lista 6 oz. Lista
  8

6.) Navodila za
uporabnike modula TLM Knjigovodski vpisiDopolnilne deklaracije za poenostavljene
uvozne carinske postopke, začete pred 1. 3. 2009, se vložijo po
starem v sistem SICIS. Roki za vložitev dopolnilnih deklaracij
ostajajo nespremenjeni.


Dopolnilne deklaracije za postopke začete pred
1.3.2009 pošljete v RIP tako kot doslej:Nove dopolnilne deklaracije, za postopke začete po
1.3.2009, pošiljate v RIP z novimi ukazi:Velja enako opozorilo kot pri rednih deklaracijah:
vsak knjigovodski vpis je potrebno poslati dvakrat (najprej
deklaracijo in nato še predložitev blaga). Podroben opis postopka in
posameznih ukazov je opis v Poglavju 4.


V trenutni verziji se vse dopolnilne deklaracije
pošljejo kot „dopolnilne“ (brez oznake A3) –
pošiljanje začetnih dokončnih deklaracij trenutno še ni možno.


Pripravil: Tomaž Leban


Ljubljana, 2. marec
2009


© TRINET
Informatika, d.o.o.Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih